Shakshuka
 
 
 
 

Shakshuka

 
 
 
 
 

 
* המחירים אינם כוללים מע"מ